Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Grup de recerca: Architecture and Telematic Services Research Group - Grup de Recerca dArquitectures i Serveis Telemtics

Nom

Architecture and Telematic Services Research Group - Grup de Recerca dArquitectures i Serveis Telemtics

Web

http://ast-deim.urv.cat/web/

Investigador principal

GARCIA LPEZ, Pedro

InvestigadorsEnglish


Interessos

Our research group merges a multidisciplinar team which tackles key investigation lines of telematic and distributed services. We focus on investigating and developing new distributed services and middleware infrastructures for data storage, sharing and distribution in different settings (collaborative work, educational, medical). In particular the group has important contributions in large scale distributed systems (P2P, Cloud Computing) and adaptive and autonomic middleware. The group is now focused on the research of novel distributed storage and data-centric infrastructures.

Paraules Clau

Distributed systems, middleware, Cloud Computing, Collaborative systems, Distributed Storage.

Català


Interessos

El nostre grup combina un equip multidisciplinar centrat en l'estudi dels sistemes distributs i els serveis telemtics. La investigaci del grup se centra en la creaci de nous serveis distributs i infraestructures middleware per a l'emmagatzematge, compartici i distribuci d'informaci en diferents entorns de treball (entorns de treball col?laboratiu, educatius, mdics). En particular, el grup t importants contribucions en sistemes distributs de gran escala (Cloud, P2P) i en middleware adaptatiu i autonmic. El grup est ara mateix enfocat en la investigaci de sistemes adaptatius i segurs d'emmagatzematge en xarxa.

Paraules Clau

Sistemes distributs, middleware, Cloud computing, sistemes col?laboratius, emmagatzemament distribut.