PROJECTES FI DE CARRERA
2015-16

Inici

NOTA INFORMATIVA

Tota la informació relativa als Treball de Final de Grau (GEI i GET) està disponible a l'espai moodle de l'assignatura. Addicionalment, les dates de lliurament estan a la intranet de la plana de l'ETSE.

ÍNDEX

 

PROJECTES AL DEIM     

NOTA: Les propostes de treballs no estan actualitzades. Cal accedir a l'espai del moodle de l'assignatura.


NORMATIVES     


PREGUNTES MÉS FREQÜENTES     


TERMINIS DE LLIURAMENT I DEFENSA DE PROJECTES     

DATES LÍMIT PER SOL·LICITAR
TRIBUNAL DE DEFENSA DEL TREBALL FI DE GRAU
CURS 2016-2017

(requisit indispensable: tenir matriculat TFG)

CONVOCATÒRIA
DATA LIMIT
REQUISITS PER PRESENTAR-S'HI
 1a o 2a avançada
13 de gener de 2017
Haver sol·licitat l’avançament d’una de les dues convocatòries ordinàries.
 Addicional
13 de gener de 2017
Haver sol·licitat la convocatòria addicional.
 1a
28 d'abril de 2017
NO haver sol·licitat l’avançament de la primera convocatòria ordinària.
 2a
7 de juny de 2017
NO haver sol·licitat l’avançament ni l’endarreriment de la segona convocatòria ordinària.
 2a endarrerida al setembre
5 de setembre de 2017
Haver sol·licitat l’endarreriment de la segona convocatòria ordinària.
I tenir el vistiplau del director del TFG, com a molt tard, el dia 21 de juliol.


IMPORTANT: els terminis de sol·licitud avançament/endarreriment es poden consultar a la web de tràmits administratius de la URV.
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR     

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL PELS TFG.

DOCUMENTACIÓ PER TOTS ELS PROJECTES.

PROJECTES REALITZATS AL DEIM
PROJECTES REALITZATS A L'EMPRESA
 1. ÍNDEX

 2. OBJECTIUS DEL PROJECTE.
  Breu descripció dels objectius que es persegueixen amb la realització del projecte.
  S'ha de justificar el perquè del projecte: perquè s'ha triat o s'ha proposat, perquè és interessant,...

 3. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE
  És la descripció detallada del projecte.
  S'han d'incloure quins requeriments té el projecte, és a dir, quins requisits ha de complir l'aplicació que es desenvolupa ben detallats.

 4. DISSENY
  La part del disseny ha de ser conceptual, és a dir, llegint aquesta part hauria de ser possible entendre el projecte sense tenir ni idea de amb quin llenguatge ha estat programat.
  Descripció de com es resol el projecte d'acord amb les especificacions: diagrames d'us, disseny de classes, disseny de la base de dades, estructures de dades, disseny de la interfície...
  També s'han d'incloure les decisions de disseny.

 5. DESENVOLUPAMENT
  Tot el que sigui detalls de llenguatge o la implementació, com s'ha implementat el projecte: classes, objectes, estructures, algoritmes, etc.
  També es pot explicar els principals problemes que s'ha tingut durant el desenvolupament del projecte.

 6. AVALUACIÓ
  Relació de les proves realitzades per avaluar cada part.
  S'ha de justificar la validesa de les proves triades i de la metodologia utilitzada en la validació del projecte.

 7. CONCLUSIONS
  S'ha de fer, com a mínim, una pàgina amb les conclusions que s'han extret de fer el projecte.
  Aquest apartat és molt important a l'avaluació del projecte.

 8. RECURSOS UTILITZATS
  Bibliografia, pàgines web, programari, hardware, etc...

 9. MANUALS
  Instal·lació, ús, requeriments, etc...

  IMPLEMENTACIÓ (suport magnètic, òptic, ...)
 1. ÍNDEX
 2. DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
 3. UBICACIÓ DEL PROJECTANT DINS L'EMPRESA
 4. DESCRIPCIÓ DE LA FEINA REALITZADA
  • OBJECTIUS DEL PROJECTE
  • ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE
  • DISSENY
  • DESENVOLUPAMENT
  • AVALUACIÓ (relació de les proves realitzades per avaluar cada part)
  • RECURSOS UTILITZATS (bibliografia, pàgines web, programari, hardware, etc...)
  • MANUALS (instal·lació, ús, requeriments, etc...)
 5. APORTACIONS DEL PROJECTE ALS CONEIXEMENTS DE L'ALUMNE
 6. APORTACIONS DELS ESTUDIS REALITZATS AL PROJECTE
 7. CONCLUSIONS
  ANNEX 2. S'ha d'omplir abans d'inciar el projecte.
  ANNEX 3. S'ha d'omplir al finalitzar el projecte.

LABORATORI DE PFC (LAB 111)     


PRESENTACIONS DE PFC     


Darrera actualització: 24 de novembre de 2015
Data de creació: 25 de febrer de 2003
Per qualsevol aclariment poseu-vos en contacte amb el responsable de PFC: Montse García

DEIM ETSE URV