PROJECTES FI DE CARRERA

Inici > Normativa
NORMATIVA DE COORDINACIÓ DE CONTROL I ENTREGA DE PROJECTES DE FINAL DE CARRERADividirem aquesta normativa en els següents apartats :

 1. OFERTA DE PROJECTES.
 2. ASSIGNACIÓ DE PROJECTES.
 3. TERMINIS D’ENTREGA I DEFENSA DE PROJECTES.
 4. NOMENAMENT DE TRIBUNALS.
 5. AVALUACIÓ DE PROJECTES.
 6. CÀRREGA DOCENT

1- OFERTA DE PROJECTES.

Es crearà un pàgina web que ha de permetre a tots els professors d’accedir-hi per tal d’afegir, modificar i esborrar les seves propostes de PFC. En aquest compte, la persona responsable del control dels PFC hi tindrà tots els privilegis per tal de poder afegir, modificar o esborrar qualsevol cosa, o sigui realitzar el manteniment periòdic de la pàgina. La pàgina es composarà de : projectes ofertats, projectes realitzats i projectes assignats.

Els projectes proposats directament pels alumnes, es posaran directament en l’apartat de projectes assignats.

Cadascun dels projectes portarà la següent informació associada :

Hi ha d’haver un mínim de projectes ofertats que es correspondrà amb com a mínim el 40% del nombre d’alumnes matriculats el curs anterior.

Cada àrea de coneixement ha de proposar un mínim de projectes segons el següent percentatge :
 


Si hi ha projectes compartits entre àrees es comptabilitzarà per cada àrea un % determinat depenent de l’implicació de cada àrea.

Aquests projectes han d’estar disponibles abans de cada començament de curs.

2.- ASSIGNACIÓ DE PROJECTES :

Els alumnes podran accedir a la pàgina web on estarà la proposta dels diferents projectes ofertats,

Si algun alumne desitja escollir algun dels projectes se li comunicarà per escrit a la persona responsable dels PFC, una vegada hagi parlat amb el professor que ha ofertat el projecte i aquest hagi acceptat la direcció de l’esmentat projecte.

Un cop la persona responsable dels projectes hagi rebut la notificació de l’alumne que desitja el projecte i la notificació del professor que accepta la direcció, la persona responsable eliminarà el projecte de la llista de projectes ofertats i la passarà a la llista de projectes assignats.

Casos a tenir en compte :

2.1.- PROJECTES REALITZATS EN EMPRESES :

Pel que fa a la regulació dels projectes realitzats en empreses serà el responsable dels PFC qui decidirà la validesa del projecte en qüestió.

Cal el lliurament previ d'un informe sobre l'activitat (objectiu) que es farà a l'empresa, amb el qual:

3.- TERMINIS D’ENTREGA I DEFENSA DE PROJECTES.

3.1 ENTREGA DE PROJECTES

La data màxima d’entrega de la documentació dels PFC serà el cinquè dia hàbil de cadascun dels períodes d’exàmens a les 12.00h.

Els projectes s’entregaran al director del projecte i aquest s’encarregarà de comunicar-li a la persona responsable que hi ha hagut una finalització i entrega de documentació del projecte durant les següents 24 hores a molt tardar.

Una vegada passat el termini establert no s’admetrà l’entrega de cap altre projecte.

3.2 DEFENSA DE PROJECTES.

A part de poder realitzar la defensa del projecte en qualsevol moment del curs, seguint el procediment descrit anteriorment a final de curs hi haurà un termini estricte que correspondrà amb l’últim dia d’exàmens.

En qualsevol dels casos el director del projecte podrà proposar una data de defensa i uns membres del tribunal.

3.3 NORMALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

La documentació a lliurar pels alumnes seguirà la següent estructura :

PROJECTES FINAL DE CARRERA:

  1. ÍNDEX
  2. OBJECTIUS DEL PROJECTE
  3. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE
  4. DISSENY
  5. DESENVOLUPAMENT
  6. AVALUACIÓ ( relació de les proves realitzades per avaluar cada part)
  7. CONCLUSIONS
  8. RECURSOS UTILITZATS ( bibliografia, pàgines web, programari, hardware, etc...)
  9. MANUALS (instal·lació, ús, requeriments, etc..)
IMPLEMENTACIÓ ( suport magnètic, òptic)
 
PROJECTES REALITZATS EN EMPRESES :
  1. ÍNDEX
  2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
  3. UBICACIÓ DEL PROJECTANT DINS L’EMPRESA
  1. DESCRIPCIÓ DE LA FEINA REALITZADA
  2. EINES UTILITZADES
  3. APORTACIÓNS DEL PROJECTE ALS CONEIXEMENTS DE L’ALUMNE
  4. APORTACIONS DELS ESTUDIS REALITZATS AL PROJECTE
  5. CONCLUSIONS
4.- NOMENAMENT DELS TRIBUNALS

La persona responsable s’encarregarà de formar els tribunals, que es realitzaran en període d’exàmens. La formació de tribunals s’efectuarà de la forma descrita a continuació.

Abans de descriure el procediment de formalització de tribunals, vaig a explicar el sistema associat de ranking de professors que s’haurà de mantenir de forma permanent.

Cada professor obtindrà un punts que vindran en funció de la feina que fa dins de cada projecte (direcció projecte, direcció de projecte d’empresa, membre de tribunal, etc )

Puntuacions associades a cada tasca :

Si hi ha varis directors els punts es dividiran equitativament segons la feina de cada director (a determinar entre ells)

Segons això es mantindrà informació històrica dels punts acumulables de cada professor amb la qual cosa s’establirà un ranking de menor a major. La llista de professors s’inicialitzarà utilitzant les dades dels últims anys (2 anteriors )

La persona responsable assignarà a cada tribunal 2 persones (les de menor puntuació) que juntament amb el director del projecte formaran el tribunal.

Excepcions : Una vegada format el tribunal se li comunicarà a cada membre donant-li la documentació del projecte per a que la pugui avaluar.

5.- AVALUACIÓ DE PROJECTES.

Un altre dels aspectes importants serà el d’unificar criteris pel que fa a l’avaluació dels diferents projectes.

Es determina un sistema de puntuació que inclourà els següents apartats, els quals constaran explícitament a l’acta d’avaluació.:
 

6.- CÀRREGA DOCENT

El responsable de la coordinació dels PFC tindrà una càrrega docent de 4,5 crèdits.

La resta de crèdits de les assignatures PROJECTES FINALS DE CARRERA es distribuiran entre els professors que disposin de més puntuació, assignant 0,5 crèdits a cadascun dels professors de major puntuació.

Cada cert temps es realitzarà una disminució de punts a tots els professors per tal que els nous professors que s’incorporin al departament tinguin un tracte el més equitatiu possible.